ASMENS DUOMENŲ TAISYKLĖS

Lietuvių ir anglų kalba / Lithuanian and English

Taisyklės atnaujintos 2022-04-04

Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje interneto svetainėje dienos.

 

1. KAM TAIKOMOS ŠIOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS?

Šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato UAB „Triple O Consulting“ (toliau – mes arba Bendrovė) vykdomo asmens duomenų rinkimo ir naudojimo sąlygas, kurios taikomos: (i) Bendrovės interneto svetainės www.tripleo.lt (www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt) lankytojams; (ii) asmenims, kurie užsako (-ė), perka (-o) ar naudojasi (-ojosi) bet kokiomis Bendrovės ar jos lektorių teikiamomis paslaugomis; (iii) asmenims, kurie siekia (-ė) dalyvauti Bendrovės organizuojamame renginyje ir sudaryti su Bendrove dalyvavimo renginyje sutartį, pvz.: užsiregistruodamas dalyvauti gyvoje transliacijoje; (iv) yra (buvo) Bendrovės organizuoto renginio dalyviu; ir/arba (v) kitiems asmenims, kurių duomenis tvarkome savo vykdomos veiklos rėmuose.

Kadangi šios Taisyklės gali keistis be atskiro pranešimo, prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje. Joje rasite naujausią Taisyklių versiją.

Visų šiose Taisyklėse aprašomų asmens duomenų atžvilgiu UAB „Triple O Consulting“ veikia kaip Duomenų valdytojas. Mūsų rekvizitai:

 

UAB „Triple O Consulting“

Juridinio asmens kodas: 304940432

Adresas: Sėlių g. 29-17, Vilnius

El. pašto adresas: mokymai@tripleo.lt

Telefono numeris: +370 649 44499

 

2. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

– Bilietas – tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis tarp Bendrovės ir Dalyvio sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir suteikiantis Dalyviui teisę patekti bei dalyvauti konkrečiame Renginyje.

– BDAR – tai Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. priimtas reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Nuo 2018 gegužės 25 d. visos įmonės ir įstaigos Lietuvoje turi tvarkyti asmens duomenis pagal šį reglamentą.

– Dalyvis – tai pilnametis asmuo, Bilietą įsigyjantis su savo verslu, darbu, profesija ar amatu susijusiais tikslais, arba juridinis asmuo, perkantis Bilietus savo darbuotojams (ar susijusiems pilnamečiams fiziniams asmenims), sumokėjęs Biliete nurodytą kainą ir įgijęs teisę dalyvauti Renginyje.

– Renginys – tai Bendrovės organizuojamas ir vykdomas Biliete nurodytas renginys, į kurį patekti ir dalyvauti Dalyviui suteikta teisė.

 

3. KODĖL IR KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

3.1. Vartotojo paskyros sukūrimo ir administravimo tikslu

Kokius tiksliai duomenis renkame?

Renkami duomenys:

– Vardas, pavardė

– pašto adresas

– Telefono ryšio numeris

– Pirkimų ir mokėjimo istorija

– Įmonės rekvizitai (neprivaloma)

Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis?

Paskyra kuriama turint jūsų aktyviais veiksmais išreikštą sutikimą (BDAR 6 str. 1(a))

Kiek laiko šiuos duomenis saugome?

Paskyros duomenys saugomi visą laikotarpį, kol jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Jūsų sutikimą bei jo įrodymą mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jeigu to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

3.2. Sutarčių sudarymo ir paslaugų teikimo (mokymų ir konsultacijų organizavimas) tikslu

Kokius tiksliai duomenis renkame?

Renkami šie užsakymo duomenys:

– Vardas, pavardė, parašas

– Gimimo data

– Gyvenamosios vietos adresas. Renkamas tik tuo atveju, kai to reikalauja taikytini teisės aktai

– Miestas, valstybė. Renkame tam, kad galėtume suskirstyti dalyvius į grupes komunikacijai bei tarpusavio palaikymui

– Telefono numeris ir el. pašto adresas. Reikalinga sutartinių įsipareigojimų vykdymui (pvz., susisiekimui dėl renginio datos pasikeitimo), bet ne tiesioginės rinkodaros tikslu

– Mokėjimo duomenys (mokėjimo paskirtis ir būdas, mokėjimo suma, banko sąskaitos numeris). Reikalinga užsakytų paslaugų apmokėjimui per pasirinktą išorinę mokėjimo operacijų sistemą. Mokėjimo operacijų tvarkytojas (žiūrėti Taisyklių 4 dalį) gali rinkti saugiai šifruotus jūsų banko kortelės duomenis. Ši informacija (pvz., kortelės numeris, galiojimo data, saugos kodas) mums nėra prieinama.

– Alergenai, specifiniai mitybos įpročiai. Tik tuo atveju, jeigu Renginyje numatomas maitinimas.

Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis?

Sutarties vykdymas ir jos sudarymas (BDAR 6 str. 1(b))

Teisėtas interesas sudaryti, vykdyti sutartį su kita sutarties šalimi, pasitelkiant jos atstovą (sudarant, vykdant sutartį, siekiant su juo susisiekti, jį identifikuoti, pasirašyti dokumentus ir pan.) (BDAR 6 str. 1(f))

Kiek laiko šiuos duomenis saugome?

Finansiniai dokumentai ir sutartys saugomi 10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, pavyzdžiui, apginti teisinius reikalavimus

Renginiui reikalingi duomenys (alergenai, specifiniai mitybos įpročiai) saugomi 3 mėnesius po renginio pabaigos.

 

3.3. Sutarčių sudarymo ir paslaugų įsigijimo išsimokėtinai tikslu.

Kokius tiksliai duomenis renkame?

Renkami šie duomenys:

– Vardas, pavardė, parašas

– Asmens kodas

– Gyvenamosios vietos adresas. Renkamas tik tuo atveju, kai to reikalauja taikytini teisės aktai

– Miestas, valstybė. Renkame tam, kad galėtume suskirstyti dalyvius į grupes komunikacijai bei tarpusavio palaikymui

– Telefono numeris ir el. pašto adresas. Reikalinga sutartinių įsipareigojimų vykdymui (pvz., susisiekimui dėl renginio datos pasikeitimo), bet ne tiesioginės rinkodaros tikslu.

– Mokėjimo duomenys (mokėjimo paskirtis ir būdas, mokėjimo suma, banko sąskaitos numeris). Reikalinga užsakytų paslaugų apmokėjimui per pasirinktą išorinę mokėjimo operacijų sistemą. Mokėjimo operacijų tvarkytojas (žiūrėti Taisyklių 4 dalį) gali rinkti saugiai šifruotus jūsų banko kortelės duomenis. Ši informacija (pvz., kortelės numeris, galiojimo data, saugos kodas) mums nėra prieinama.

– Alergenai, specifiniai mitybos įpročiai. Tik tuo atveju, jeigu Renginyje numatomas maitinimas. 

Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis?

Sutarties vykdymas ir jos sudarymas (BDAR 6 str. 1(b))

Teisėtas interesas sudaryti, vykdyti sutartį su kita sutarties šalimi, pasitelkiant jos atstovą (sudarant, vykdant sutartį, siekiant su juo susisiekti, jį identifikuoti, pasirašyti dokumentus ir pan.) (BDAR 6 str. 1(f))

Kiek laiko šiuos duomenis saugome?

Finansiniai dokumentai ir sutartys saugomi 10 metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, pavyzdžiui, apginti teisinius reikalavimus.

Renginiui reikalingi duomenys (alergenai, specifiniai mitybos įpročiai) saugomi 3 mėnesius po renginio pabaigos.

 

3.4. Asmens duomenų tvarkymas COVID-19 (koronaviruso) infekcijos plitimo kontrolės tikslu, siekiant užtikrinti sveikatos apsaugą, nustatyti asmens priklausymą bent vienam iš 2021 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendime Nr. V-1860 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“ nustatytų kriterijų.

Kokius tiksliai duomenis renkame?

Tam, kad galėtume teikti kontaktines paslaugas, Renginių metu prašome pateikti bent vieną iš šių dokumentų:

– vakcinacijos įrašas, teigiamo laboratorinio tyrimo (PGR tyrimo ar antigeno testo arba kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas (persirgusiems asmenims) arba neigiamo laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) rezultatų (duomenų) protokolas, kuriuos asmuo gali pateikti atspausdintus arba išsaugotus skaitmeniniu formatu;

– asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

– skaitmeninis pažymėjimas (Galimybių pasas), kurį asmuo gali pateikti atspausdintą arba išsaugotą skaitmeniniu formatu;

– Europos Sąjungos skaitmeninis COVID pažymėjimas, patvirtinantis skiepijimo ar persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) faktą;

Taip pat galime prašyti kartu pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis?

Teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1(c)), t.y., 2021 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimas Nr. V-1860 „Dėl asmenų atitikties kriterijams patvirtinimo“) . Tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių (BDAR 9 str. 2 (g))

Kiek laiko šiuos duomenis saugome?

Visi šie dokumentai ir juose esantys asmens duomenys tik peržiūrimi ir toliau netvarkomi.

 

3.5. Išorinės komunikacijos apie Bendrovės veiklą ir teikiamas paslaugas tikslu

Kokius tiksliai duomenis renkame?

Vaizdo ir/arba garso duomenys (dalyvių atvaizdas, dalyvių pasisakymai), kuriuos užfiksuoja Bendrovės vaizdo stebėjimo įranga, fotokameros Renginių metu.

Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis?

Teisėtas įmonės interesas skleisti informaciją apie vykdomą veiklą ir didinti savo žinomumą (BDAR 6 str. 1 (f))

Kiek laiko šiuos duomenis saugome?

Duomenys saugomi tol, kol vaizdo ir/arba garso medžiaga yra reikalinga Bendrovės tikslams pasiekti (skleisti informaciją apie vykdomą veiklą ir didinti savo žinomumą)

 

3.6. Siekdami informuoti apie mūsų naujienas, teikiamas paslaugas ir teirautis jūsų nuomonės (tiesioginė rinkodara) el. paštu ir SMS žinutėmis

Kokius tiksliai duomenis renkame?

Renkame jūsų el. pašto adresą ir telefono ryšio numerį.

Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis?

Turėdami jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1(a)) arba LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. pagrindu kuris numato galimybę naudoti klientų kontaktinius duomenis savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo, kai šie duomenys yra renkami

Kiek laiko šiuos duomenis saugome?

Tol, kol asmuo pareiškia nesutikimą tiesioginei rinkodarai arba atšaukia duotą sutikimą.

 

3.7. Jeigu komunikuojate su mumis ir/arba domitės mūsų veikla

Kokius tiksliai duomenis renkame?

Renkame jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (jeigu tokią mums pateikiate), kartu su jūsų mums siųstomis žinutėmis ir priedais, komunikacijos su mumis istoriją (įskaitant žinučių turinį bei jų gavimo/pateikimo laiką).

Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis?

Turėdami jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1(a))

Kiek laiko šiuos duomenis saugome?

Jūsų užklausos saugojamos 5 metus nuo užklausos nagrinėjimo arba bendradarbiavimo pabaigos. Asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

  

3.8. Siekdami administruoti savo socialinius tinklus

Kokius tiksliai duomenis renkame?

Renkami ir tvarkomi šie socialinių tinklų naudotojų duomenys: vardas, pavardė, kontaktinė informacija (jeigu tokią mums pateikiate), palikti komentarai po mūsų įrašais, mūsų įrašų pasidalinimai, „patinka“, „sekti“ ir kitų jūsų reakcijų duomenys (įskaitant informaciją apie tai, kada pradėjote sekti ar pamėgote mūsų socialinio tinklo paskyrą), nuotrauka, jūsų mums siunčiamos žinutės, komunikacijos su mumis istorija (žinučių turinys, jų gavimo/pateikimo laikas), jūsų palikti atsiliepimai bei mūsų paslaugų įvertinimai.

Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis?

Turėdami Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1(a))

Kiek laiko šiuos duomenis saugome?

10 metų

 

3.9. Siekdami tobulinti savo svetainę, užtikrinti jos veikimą, padidinti jos saugumą ir pritaikyti jos turinį bei formą vartotojų poreikiams

Kokius tiksliai duomenis renkame?

Jums lankantis Triple O interneto svetainėje, mes automatiškai renkame šiuos jūsų duomenis: IP adresas, operacinė sistema, naudotojo ID ir kitą informaciją apie jūsų veiklą mūsų ir kitose svetainėje. Šią informaciją renkame ir saugome kaip žurnalinių įrašų dalį arba naudojant slapukus. Plačiau apie slapukų naudojimą skaitykite šių Taisyklių 8 skyriuje „Slapukai“.

Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis?

Slapukų pagalba gaunami asmens duomenys tvarkomi mūsų teisinio intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1(f))

Kiek laiko šiuos duomenis saugome?

Plačiau apie saugojimo laikotarpius skaitykite šių Taisyklių 8 skyriuje „Slapukai“.

 

4. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS EEE RIBOSE IR UŽ EEE RIBŲ?

Kai tai yra būtina, mes galime perduoti ir/arba kitaip atskleisti tvarkomus asmens duomenis valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms, teismams bei kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms.

Taip pat, kiek tai yra būtina tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti, galime perduoti asmens duomenis tvarkyti pasitelktiems tretiesiems asmenims – partneriams, paslaugų teikėjams (įskaitant programinės įrangos, IT infrastruktūros priežiūros, debesijos paslaugų teikėjus, serverių nuomos ir priežiūros, elektroninių ryšių, siuntų pristatymo, svetainės administravimo, apskaitos, archyvavimo paslaugų teikėjus, rinkodaros paslaugų teikėjus ir kt.). Visiems šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.

Šiuo metu bendradarbiaujame ir jūsų asmens duomenis perduodame šiems paslaugų teikėjams (veikia kaip duomenų tvarkytojai):

EEE teritorijoje:

– Mailerlite (naujienlaiškių siuntimo platforma). Susipažinkite su jų privatumo politika čia;

– UAB Interneto vizija (serverių nuomos paslaugos);

– Mokėjimo paslaugų teikėjai (pvz., Paysera, Paypal, WebMoney, elektroninės bankininkystės paslaugų teikėjai). Veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai;

– Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į asmens įsiskolinimą.

 

Tais atvejais, kai su mumis bendraujate socialinių tinklų pagalba, turėtumėte pasidomėti konkretaus socialinio tinklo taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis bei susipažinti su jo privatumo politika. Visus asmens duomenis, kuriuos mums perduodate socialinių tinklų pagalba valdo konkretus socialinio tinklo valdytojas (pvz., Facebook, Twitter).

 

Už EEE teritorijos ribų:

– Facebook, Inc. (JAV). Su Facebook privatumo politika galite susipažinti čia. Facebook nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir toliau dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Facebook naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. SCC).

– Google LLC (JAV). Su Google privatumo politika galite susipažinti čia. Naudojami Google Google nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir toliau dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Google naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. SCC).

 

5. KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Tvarkydami ir saugodami jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo (pvz., reguliariai darome atsargines duomenų kopijas), pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Saugų naudojimąsi mūsų svetaine užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp vartotojo naršyklės ir mūsų serverio, yra šifruojama. Sertifikato detales rasite www.ssls.com.

 

6. JŪSŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, turi šias teises:

– Žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12–14 straipsniai);

– Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);

– Reikalauti ištaisyti netikslius su juo susijusius asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis);

– Reikalauti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis).

Dėmesio! Teisę būti pamirštam turite tik jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

– asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

– jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;

– jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.

 

-Apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis):

Dėmesio! Teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:

– asmens duomenys yra netikslūs;

– asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;

– duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

– jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už jūsų priežastis.

 

– Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (BDAR 20 straipsnis);

– Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 straipsnis).

Jeigu manote, kad UAB „Triple O Consulting“ neteisėtai tvarko jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Dėmesio! Pasinaudoti savo turimomis teisėmis galite pateikę rašytinės formos prašymą el. paštu mokymai@tripleo.lt arba pašto korespondencijai skirtu adresu Sėlių g. 29-17, Vilnius. Gavę jūsų prašymą jį išnagrinėsime ir nemokamai atsakymą pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos.

 

7. SUSIPAŽINIMAS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS

Bendrovė suteikia duomenų subjektui galimybę susipažinti su šiomis Taisyklėmis prieš renkant asmens duomenis. Laikoma, kad pažymėjęs varnelę ties aktyvia nuoroda „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“, duomenų subjektas pareiškia, jog Bendrovės Asmens duomenų tvarkymo taisyklės jam suprantamos ir kad tokiu būdu jis neprieštarauja, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pagrindais.

Duomenų subjektui prieštaraujant dėl šiose Taisyklėse aprašyto asmens tvarkymo, duomenų subjektas turėtų nesinaudoti Bendrovės interneto tinklalapiais www.tripleo.lt ( www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt) ir/arba neturėtų užsakyti, pirkti ar naudotis bet kokiomis Bendrovės ar jos lektorių teikiamomis paslaugomis, siekti ir/ar dalyvauti Bendrovės organizuojamuose Renginiuose ir/arba įsigyti Bilietą.

Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, kurių nauji pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Bendrovės internetinėje svetainėje. Jeigu duomenų subjektas atlieka aktyvius veiksmus jau po Taisyklių pakeitimų (pvz., kontaktuoja su Bendrove), laikoma, kad jis tinkamai susipažino su visais Taisyklių pakeitimais tokia apimtimi, kokia jo asmens duomenys buvo tvarkomi anksčiau, ir jiems neprieštarauja.

 

8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE 

Šioje interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už šių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamas duomenų saugumo priemones. Tad jei paspaudę nuorodą iš www.tripleo.lt (www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt) interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politikomis.

 

9. SLAPUKAI

Šioje svetainėje yra naudojami griežtai privalomi, rinkodaros ir statistikos slapukai (angliškai žinomi kaip „cookies“), kurie padeda patraukliai atvaizduoti mūsų svetainę, užtikrinti jos funkcionalumą ir patogią navigaciją. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia slapukai, galite rasti interneto svetainėje www.cookiecentral.com.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jums asmeniškai identifikuoti, o surinktus duomenis mes kontroliuojame. Mes nesusiejame lankytojo IP adreso ir elektroninio pašto adreso su duomenimis, kurie leidžia identifikuoti lankytoją. Tai reiškia, kad kiekvieno lankytojo apsilankymo sesija bus užregistruota, tačiau mūsų svetainės lankytojas liks anonimiškas.

 

TRIPLE O svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas: _fbp

Slapuko kategorija: Rinkodaros

Slapuko aprašymas: Facebook rinkodaros slapukai, kuris leidžia rodyti reklamas svetainės lankytojams pagal tai, kuriuose puslapiuose jie lankėsi ir kokius produktus pirko. Daugiau informacijos apie Facebook slapukus: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Slapuko galiojimo laikas: 90 dienų

 

 

Slapuko pavadinimas: fr

Slapuko kategorija: Rinkodaros

Slapuko aprašymas: Facebook rinkodaros slapukai, kuris leidžia rodyti reklamas svetainės lankytojams pagal tai, kuriuose puslapiuose jie lankėsi ir kokius produktus pirko. Daugiau informacijos apie Facebook slapukus: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Slapuko galiojimo laikas: 90 dienų

 

 

Slapuko pavadinimas: ads/ga-audiences

Slapuko kategorija: Rinkodaros

Slapuko aprašymas: Google“ slapukas, renkantis informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje

Slapuko galiojimo laikas: Iki sesijos pabaigos

 

 

Slapuko pavadinimas: tr

Slapuko kategorija: Rinkodaros

Slapuko aprašymas: Renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti bei pateikti Facebook tinkle

Slapuko galiojimo laikas: Iki sesijos pabaigos

 

 

Slapuko pavadinimas: _gcl_au

Slapuko kategorija: Rinkodaros

Slapuko aprašymas: Naudojama „Google AdSense“. Skirta eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos

Slapuko galiojimo laikas: 3 mėnesiai

 

 

Slapuko pavadinimas: collect

Slapuko kategorija: statistikos

Slapuko aprašymas: Optimizuoja skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus

Slapuko galiojimo laikas: Iki sesijos pabaigos

 

 

Slapuko pavadinimas: _ga

Slapuko kategorija: statistikos

Slapuko aprašymas: „Google Analytics“ slapukai naudojami išskirtinai tam, kad galėtume įvertinti Jūsų naudojimosi svetaine įpročius. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.  Daugiau informacijos apie šiuos slapukus: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

Slapuko galiojimo laikas: 2 metai

 

 

Slapuko pavadinimas: _gat

Slapuko kategorija: statistikos

Slapuko aprašymas: „Google Analytics“ slapukai naudojami išskirtinai tam, kad galėtume įvertinti Jūsų naudojimosi svetaine įpročius. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.  Daugiau informacijos apie šiuos slapukus: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

Slapuko galiojimo laikas: 24 valandos

 

 

Slapuko pavadinimas:  _gid

Slapuko kategorija: statistikos

Slapuko aprašymas: „Google Analytics“ slapukai naudojami išskirtinai tam, kad galėtume įvertinti Jūsų naudojimosi svetaine įpročius. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.  Daugiau informacijos apie šiuos slapukus: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

Slapuko galiojimo laikas: 24 valandos

 

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jeigu turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, prašome kreiptis el. paštu mokymai@tripleo.lt arba telefonu +370 649 44499.

 

RULES FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Last update: 4 April 2022

Additions and amendments to the Rules enter into effect on the day of publishing them on this website.

 

1. SCOPE OF APPLICATION OF THE RULES FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

These Rules for the Processing of Personal Data (the ‘Rules’) establish procedures for the collection and use of personal data by Triple O Consulting UAB (‘We’ or the ‘Company‘) and apply to: (i) visitors to the Company’s website www.tripleo.lt (www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt); (ii) persons who order/ordered, purchase/purchased or use/used any services provided by the Company or its lecturers; (iii) persons who intend/intended to take part in an event organised by the Company and to conclude an agreement thereon with the Company, e. g. by registering for participation in live streaming; (iv) persons who are/were participants in an event organised by the Company; and/or other persons whose data we process within the framework of our activities.

As we have the right to amend these Rules without notice, please check for amendments each time when you visit our website. The latest version of the Rules will be published on the website.

Triple O Consulting UAB acts in the capacity of a data controller in respect of all personal data referred to in the Rules. Details of the Company:

 

Triple O Consulting UAB

Registered company No: 304940432

Address: Sėlių g. 29-17, Vilnius

Email address: mokymai@tripleo.lt

Telephone: +370 649 44499

 

2.TERMS AND DEFINITIONS

 

– Ticket means the document including an e-document that evidences conclusion of a sale and purchase agreement by and between the Company and the Participant and entitles the Participant to enter and take part in a specific Event.

– GDPR means Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. From 25 May 2018, all institutions and organisations in Lithuania must process personal data in accordance with this Regulation.

– Participant means any adult individual who acquires the Ticket for the purposes related to his/her business, work, profession or occupation, or a legal person that purchases the Tickets for its employees (or related parties who are adult individuals) upon paying the price specified in the Ticket and acquiring the right to take part in the Event.

– Event means the event organised and held by the Company which the Participant has the right to enter and to participate in it.

 

3. WHAT DATA ARE BEING COLLECTED ABOUT YOU AND WHY?

3.1.Creating and administering a user account

Types of data collected

Data being collected:

– First name and surname

– Email address

– Telephone number

– History of purchases and payments

– Details of the company (not mandatory) 

GDPR provision on the basis of which your personal data are processed

An account is created subject to your consent expressed by your actions (GDPR Article 6(1)(a))

Term of storage of your data

Details of your account will be stored throughout the period of use of our services.  We may store your consent and proof thereof for a longer period if this is necessary for defence against claims and lawsuits made/filed against us.

 

3.2. Conclusion of contracts and provision of services (providing training and consulting)

Types of data collected

The following data are collected:

– First name, surname and signature

– Date of birth

– Address of place of residence – collected only if required by applicable legal acts

– Town and state. Collected for the purpose of grouping the Participants for communication and self-support

– Telephone No and email address – required for the performance of contractual obligations (e. g. contacting in the event of change in the venue of the Event) but not for direct marketing purposes

– Payment details (payment purpose, method and amount, bank account No.). Required for payment for the services through the selected external payment system. The payment operations manager (see Section 4 of the Rules) may collect your bank card data that are encrypted securely. We have no access to this information (such as card number, expiry date, security code).

– Allergens, specific dietary requirements – only if catering is provided at the Event.

GDPR provision on the basis of which your personal data are processed

Conclusion and performance of a contract (GDPR Article 6(1)(b))

Legitimate interest  in concluding and performing a contract with a counterparty through the latter’s representative (to conclude and perform the contract, to contact and identify the representative, sign documents etc.) (GDPR Article 6(1)(f))

Term of storage of your data

Financial documents and contracts are stored for 10 years after the date of the purchase transaction except in cases where longer storage of data is necessary, e. g. in order to defend against legal claims.

Data required for the event (allergens, specific dietary requirements) are stored for 3 months after the end of the event.

 

3.3. Conclusion of contracts and purchase of services on credit.

Types of data collected

The following data are collected:

– First name, surname and signature

– Personal ID number

– Address of place of residence – collected only if required by applicable legal acts

– Town and state. Collected for the purpose of grouping the Participants for communication and self-support

– Telephone No and email address – required for the performance of contractual obligations (e. g. contacting in the event of change in the venue of the Event) but not for direct marketing purposes

– Payment details (payment purpose, method and amount, bank account No.). Required for payment for the services through the selected external payment system. The payment operations manager (see Section 4 of the Rules) may collect your bank card data that are encrypted securely. We have no access to this information (such as card number, expiry date, security code)

– Allergens, specific dietary requirements – only if catering is provided at the Event.

GDPR provision on the basis of which your personal data are processed

Conclusion and performance of a contract (GDPR Article 6(1)(b))

Legitimate interest  in concluding and performing a contract with a counterparty through the latter’s representative (to conclude and perform the contract, to contact and identify the representative, sign documents etc.) (GDPR Article 6(1)(f))

Term of storage of your data

Financial documents and contracts are stored for 10 years after the date of the purchase transaction except in cases where longer storage of data is necessary, e. g. in order to defend against legal claims.

Data required for the event (allergens, specific dietary requirements) are stored for 3 months after the end of the event.

 

3.4. Personal data processing for the purpose of controlling COVID-19 (coronavirus) pandemic, in order to maintain public health care and categorise individuals according to criteria set in Decision of the Minister of Health of the Republic of Lithuania No V-1860 of 13 August 2021 ”Regarding approval of  criteria’.

Types of data collected

In order to provide physical services, we ask the Participants to provide one of the following documents at the Event:

– Vaccination entry, proof of a positive laboratory analysis – test report (PGR test or antigen test or quantitative/semi-quantitative serological immunological test) (for those who have had COVID-19) or proof of a negative laboratory analysis – test report (SARS-CoV-2 PGR test), which can be produced either printed out or in a digital format;

– a document issued by a healthcare establishment proving that the person has had COVID-19 (coronavirus infection);

– a digital certificate (a ‘pass’), which can be produced either printed out or in a digital format;

– EU Digital COVID Certificate that certifies that its holder was vaccinated against or of has contracted and recovered from COVID-19 (coronavirus infection).

We may also ask you to produce a personal ID document.

GDPR provision on the basis of which your personal data are processed

Legal obligation (GDPR Article 6(1)(c), i. e. Decision of the Minister of Health of the Republic of Lithuania No V-1860 of 13 August 2021 ”Regarding approval of  criteria’)

Processing is necessary for reasons of substantial public interest (GDPR Article 9(2)(g))

Term of storage of your data

All such documents and personal data contained therein are only reviewed but not processed.

 

3.5. External communication about the Company’s activities and services

Types of data collected

Video and/or audio data (image of the Participant, recording of the Participant’s speech etc.) recorded by the Company’s video and photo equipment during the event.

GDPR provision on the basis of which your personal data are processed

Legitimate interest of the Company in disseminating information about its activities and increasing its visibility (GDPR Article 6(1)(f))

Term of storage of your data

The data are stored until the audio and/or video materials are needed for the Company’s purposes (disseminating information about its activities and increasing its visibility).

 

3.6. For the purposes of informing you about our services and novelties and enquiring about your opinion (direct marketing) by email and SM

Types of data collected

Your email address and telephone number

GDPR provision on the basis of which your personal data are processed

Subject to your consent (GDPR Article 6(1)(a)) or under Article 69 of the Republic of Lithuania Law on Electronic Communications which allows using clients’ contact details for the marketing of similar own goods/services provided that the clients receive clear, free and easily realisable opportunity to object to or refuse from such use of contact details when such data are being collected.

Term of storage of your data

Until the person expresses his/her objection to direct marketing or withdraws his/her consent.

 

3.7. If you communicate with us and/or show interest in our activities

Types of data collected

Your first name and surname, contact details (if you provide them), your messages sent to us together with any attachments, history of communication with us (including content of your messages and timing of receipt/sending them)

GDPR provision on the basis of which your personal data are processed

Subject to your consent (GDPR Article 6(1)(a))

Term of storage of your data

Your enquiries are stored for 5 years after the completion of consideration of the enquiry or end of cooperation. Personal data may be stored for a longer period if this is necessary for defence against claims and lawsuits made/filed against us.

 

3.8.Managing our social networks

Types of data collected

The following data on social network users are collected: Your first name and surname, contact details (if you provide them), comments under our posts, sharing of our posts, data on your reactions ‘Like’, ‘Follow’ etc. (including information on when you started following or ‘Liked’ our social network account), photograph, your messages to us, history of communication with us (including content of your messages and timing of receipt/sending them), your reviews and evaluations of our services.

GDPR provision on the basis of which your personal data are processed

Subject to your consent (GDPR Article 6(1)(a))

Term of storage of your data

10 years

 

3.9.Improving our website, ensuring its functioning, increasing its security, and adapting its content and form to user needs

Types of data collected

When you visit Triple O’s website, the following data are collected automatically:

IP address, operating system, user ID and other information about your activity on our website and other websites. This information is collected and stored as part of log entries or by means of cookies. See Section  8 of these Rules on the use of cookies.

GDPR provision on the basis of which your personal data are processed

Personal data obtained by means of cookies are processed on the ground of legitimate interest (GDPR Article 6(1)(f))

Term of storage of your data

For more details on storage periods, see Section 8 ‘Cookies’ of these Rules.

 

4. THIRD PARTIES WITHIN AND OUTSIDE OF THE EEA TO WHOM YOUR PERSONAL DATA MAY BE DISCLOSED

We may transfer and/or otherwise disclose, where necessary, the personal data that we are processing to state supervisory and law enforcement bodies, courts and other institutions authorised by the state.

Also, we may outsource the personal data processing, to the extent necessary for the proper provision of our services, to third parties – our partners, service providers (including software, IT infrastructure support, cloud service, server hosting and support, electronic communications, courier, website administration, accounting, archiving, marketing etc. service providers). We will furnish such service providers with the amount of data that is strictly necessary for the provision of a specific services.

At present we collaborate with and transmit your personal data to the following service providers (which act as data processors):

Within the EEA:

– Mailerlite (newsletter sending platform). You can read its Privacy Policy here;

– UAB Interneto vizija (server hosting services);

– Payment service providers (such as Paysera, Paypal, WebMoney, e-banking service providers) that act as independent data controllers;

Debt recovery companies to whom claims to the person’s debt are assigned.

 

If you communicate with us through social networks, you should familiarise yourself with their data protection rules and privacy policies. Any personal data that your transmit to us through social networks are controlled by the relevant social network as the data controller (e. g.  Facebook, Twitter).

 

Outside of the EEA:

– Facebook, Inc. (US). You can familiarise yourself with Facebook’s Privacy Policy here. Facebook is no longer relying on Privacy Shield, the mechanism of data transmission to the US, but continues to participate in the said programme. For the transmission of personal data outside of the EEA, Facebook uses the Standard Conditions of Contract (SCC) adopted by the European Commission;

– Google LLC (US). You can familiarise yourself with Google‘s Privacy Policy here. Google cookies are used. Google is no longer relying on Privacy Shield but continues to participate in the programme. For the transmission of personal data outside of the EEA, Google uses the SCC adopted by the European Commission.

 

5. PROTECTION OF YOUR PERSONAL DATA

In processing and storing your personal data, we implement technical and organisational measures to ensure protection of the data against accidental or unlawful destruction (e. g. by regular back-ups), modification, disclosure, and any other unlawful processing. Secure use of our website is ensured by the SSL (Secure Socket Layer) certificate, which is among the most well-known Internet security protocols. Information sent between the user’s browser and our server is encrypted by means of the SSL Certificate. For more information, visit  www.ssls.com.

 

6. YOUR RIGHTS

Each data subject whose personal data are processed by the Company has the following rights:

– Know (be informed) about the processing of his/her personal data (GDPR Articles 12 through 14);

– Have access to his/her personal data being processed (GDPR Article 15);

– Request to rectify any inaccurate personal data concerning him or her (GDPR Article 16);

– Request to erase any personal data concerning him or her (‘right to be forgotten’) (GDPR Article 17).

Important! The right to be forgotten can only be exercised if this can be justified by one of the following reasons:

– the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;

– the data subject withdraws consent on which the processing is based, and there is no other legal ground for the processing;

– the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) and there are no overriding legitimate grounds for the processing (GDPR Article 21(1)).

 

– Restrict data processing (GDPR Article 18):

Important! The right to restrict data processing can only be exercised if:

– The personal data are inaccurate;

– the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data;

– the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;

– the data subject objects to processing pursuant to Article 21(1) if the legitimate grounds of the controller do not override those of the data subject (GDPR Article 21(1)

 

– Transmit his/her personal data when the data processing is based on a consent or a contract and the processing is carried out by automated means (GDPR Article 20); object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time to processing of personal data concerning him or her when the data are processed in pursuance of legitimate interests of the data controller or a third party, except in cases where the data controller proves that the data are being processed on compelling legitimate grounds which override your interests, rights and freedoms, or for the establishment, exercise or defence of legal claims (GDPR Article 21).

If you believe that Triple O Consulting UAB is processing your personal data unlawfully or is failing to implement your rights, you may file a complaint to the State Data Protection Inspectorate  (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, email: ada@ada.lt).

IMPORTANT! You can exercise your right by sending an application in writing by email to mokymai@tripleo.lt or by post to the address Sėlių g. 29-17, Vilnius. On receipt of your application, we will consider it and reply to you free of charge no later than within 30 (thirty) calendar days after the date of your application.

 

7. FAMILIARISATION WITH THE RULES FOR PERSONAL DATA PROCESSING

The Company enables data subjects to familiarise themselves with these Rules prior to starting collection of their personal data. It is deemed that, by ticking the box at the link to the ‘Rules for the Processing of Personal Data’, the data subject acknowledges that the Company’s Rules for the Processing of Personal Data are understandable to him/her and he/she does not object to the processing of his/her personal data according to the Rules and on the grounds specified therein.

If the data subject objects to the personal data processing as described in these Rules, the data subject should not use the Company’s websites www.tripleo.lt (www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt) and/or should not order, purchase or use any services provided by the Company or its lecturers and/or should not take part in the Events organised by the Company, and/or should not purchase the Tickets.

The Company has the right to unilaterally amend these Rules at any time, and the amendments will enter into effect from the moment of their publication on the Company’s website. If the data subject takes any action after such publication (e. g. contacts the Company), it will be deemed that he/she has familiarised himself/herself with the amendments to the extent to which his/her data were processed previously, and does not object to such amendments.

 

8. THIRD PARTY WEBSITES, SERVICES AND PRODUCTS ON OUR WEBSITE  

This website may contain banner ads of third parties and links to third party websites and services. Please note that we are not responsible for the content of such websites or the data security measures used therein. Therefore, if you access other websites by clicking on a link on www.tripleo.lt (www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt), you should read privacy policies published on such websites.

9. COOKIES

This website uses strictly mandatory, marketing and statistical cookies that ensure its attractive appearance, functionality and ease of use. For more information about the functioning of cookies, please visit  www.cookiecentral.com.

Information related to the cookies is not used for the purposes of your identification, and the data collected are controlled by us. We do not link the visitor’s IP address and email address with the data that enable identification of the visitor. This means that your visit will be registered but you will remain anonymous as a visitor.

 

 

Description of cookies used on TRIPLE O website

 

Cookie: _fbp

Category of the cookie: Marketing

Description of the cookie: Facebook marketing cookies that select advertising for the website’s visitors based on what pages they have visited and what products they have bought. For more information on Facebook cookies, please visit: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Term of validity of the cookie: 90 days

 

 

Cookie: fr

Category of the cookie: Marketing

Description of the cookie:

Term of validity of the cookie: 90 days

 

 

Cookie: ads/ga-audiences

Category of the cookie: Marketing

Description of the cookie: A Google cookie that collects information on the user behaviour on the website

Term of validity of the cookie: Until the end of the session

 

 

Cookie: tr

Category of the cookie: Marketing

Description of the cookie: Collects information on the user behaviour on the website and is used for optimising offers and presenting them in Facebook network.

Term of validity of the cookie: Until the end of the session

 

 

Cookie: _gcl_au

Category of the cookie: Marketing

Description of the cookie: Used by Google AdSense and is intended for experimenting with advertising efficiency on websites on which their services are used.

Term of validity of the cookie: 3 months

 

 

Cookie: collect

Category of the cookie: Statistical

Description of the cookie: Optimises showing of ads based on the user movements and various offers by ad providers

Term of validity of the cookie: Until the end of the session

 

 

Cookie: _ga

Category of the cookie: Statistical

Description of the cookie: Google Analytics cookies are used exclusively for the evaluation of your habits of using the website. The cookies are used for collecting information and presenting website statistics in Google without personal identification of visitors. For more information on these cookies, please visit: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

Term of validity of the cookie: 2 years

 

 

Cookie: _gat

Category of the cookie: Statistical

Description of the cookie: Google Analytics cookies are used exclusively for the evaluation of your habits of using the website. The cookies are used for collecting information and presenting website statistics in Google without personal identification of visitors. For more information on these cookies, please visit: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

Term of validity of the cookie: 24 hours

 

 

Cookie: _gid

Category of the cookie: Statistical

Description of the cookie: Google Analytics cookies are used exclusively for the evaluation of your habits of using the website. The cookies are used for collecting information and presenting website statistics in Google without personal identification of visitors. For more information on these cookies, please visit: http://www.google.com/policies/privacy/partners/

Term of validity of the cookie: 24 hours

 

CONTACT US

If you have any questions concerning the personal data protection, please contact us by email mokymai@tripleo.lt or by phone +370 649 44499.

Susisiekite su mumis!

Jeigu turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, prašome kreiptis el. paštu mokymai@tripleo.lt arba telefonu +370 649 44499.

UAB “Triple O Consulting”
Įm. k. 304940432
PVM mok. k. LT100011968312
Sėlių g. 29-17, Vilnius