Bilietų įsigijimo taisyklės

Šiomis taisyklėmis yra nustatomos bilieto į organizatorius organizuojamą ir vykdomą renginį pirkimo-pardavimo sąlygos, dalyvavimo jame tvarka bei principai, organizatoriaus ir dalyvio teisės ir įsipareigojimai, taip pat kitos su organizatoriaus teikiamomis paslaugomis susijusios sąlygos.

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1.1. Bilietas – tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir suteikiantis Dalyviui teisę patekti bei dalyvauti konkrečiame Renginyje. –

1.2. Dalyvis – tai pilnametis asmuo, Bilietą įsigyjantis su savo verslu, darbu, profesija ar amatu susijusiais tikslais, arba juridinis asmuo, perkantis Bilietus savo darbuotojams (ar susijusiems pilnamečiams fiziniams asmenims), sumokėjęs Biliete nurodytą kainą ir įgijęs teisę dalyvauti Renginyje.

1.3. Organizatorius – UAB “Triple O Consulting”, juridinio asmens kodas 304940432, buveinės adresas Sėlių g. 29-17, Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas: mokymai@tripleo.lt, tel. nr.:+370 649 44499.

1.4. Renginys – tai Organizatoriaus organizuojamas ir vykdomas Biliete nurodytas renginys, į kurį patekti ir dalyvauti Dalyviui suteikta teisė.

1.5. Taisyklės – reiškia šias Organizatoriaus UAB “Triple O Consulting”, juridinio asmens kodas 304940432, buveinės adresas Sėlių g. 29-17, Vilnius, Lietuvos Respublika, Bilietų įsigijimo taisykles, visus jų priedus, pakeitimus ir/ar papildymus.

1.6. Privatumo politika – reiškia Organizatoriaus UAB “Triple O Consulting”, juridinio asmens kodas 304940432, buveinės adresas Sėlių g. 29-17, Vilnius, Lietuvos Respublika, asmens duomenų tvarkymo politikos taisykles, visus jų priedus, pakeitimus ir/ar papildymus, kuriomis remiantis Organizatorius tvarko Dalyvio asmens duomenis.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Taisyklės yra neatskiriama Bilieto dalis, be kurių Bilietas neturi jokios teisinės galios. Taisyklėse naudojami apibrėžimai tokią pačią reikšmę turi ir Biliete.

2.2. Pirkdamas Bilietą Dalyvis patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino, jos jam buvo išsamiai atskleistos, aptartos bei paaiškintos, Dalyvis suprato ir besąlygiškai sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir griežtai bei besąlygiškai įsipareigoja laikytis Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų. Perkant Bilietą internetu, sutikimas išreiškiamas pažymėjus varnelę prie patvirtinimo „Susipažinau su taisyklėmis ir su jomis sutinku“, ar kito analogiško patvirtinimo, kuris aiškiai nurodytų sutikimą apie susipažinimą su Taisyklėmis bei sutikimą jų laikytis. Perkant Bilietą prekybos vietoje, sutikimas išreiškiamas pasirašius Taisykles ar kitu Organizatoriaus suteiktu būdu. Kol Dalyvis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis nėra sutikęs, Dalyviui neleidžiama pirkti Bilieto.

2.3. Pirkdamas Bilietą Dalyvis taip pat patvirtina, jog su Privatumo politika susipažino, ji jam buvo išsamiai atskleista, aptarta bei paaiškinta. Perkant Bilietą internetu, sutikimas su Privatumo politika išreiškiamas pažymėjus varnelę prie patvirtinimo „Susipažinau su privatumo politika ir su ja sutinku“, ar kito analogiško patvirtinimo, kuris aiškiai nurodytų sutikimą apie susipažinimą su Privatumo politika bei sutikimą su ja laikytis. Perkant Bilietą prekybos vietoje, sutikimas išreiškiamas pasirašytinai.

2.4. Kai Dalyvis yra juridinis asmuo, perkantis Bilietus savo darbuotojams ar susijusiems fiziniams asmenims, kiekvienas Renginyje dalyvausiantis fizinis asmuo prilyginamas Dalyviui. Šiuo atveju Bilietus perkantis Dalyvis privalo užtikrinti, kad kiekvienas Renginyje dalyvausiantis asmuo (Dalyvis) yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis bei Privatumo politika, o pažeidus šią pareigą, visos iš to kilusios pasekmės yra Dalyvio atsakomybė.

 

3. BILIETŲ ĮSIGIJIMO, KEITIMO IR GRĄŽINIMO SĄLYGOS BEI TVARKA 

3.1. Prieš įsigydamas Bilietą, Dalyvis privalo išsamiai įvertinti visą jam pateiktą ir viešai prieinamą informaciją apie Renginį, taip pat savo galimybes atvykti ir dalyvauti jame. Įsigijus Bilietą per klaidą ar neįvertinus savo asmeninių galimybių dalyvauti Renginyje, Organizatorius jokiais atvejais neįsipareigoja grąžinti Bilieto kainos Dalyviui.

3.2. Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis patvirtina, kad Bilietą jis įsigijo turėdamas visą sprendimui priimti reikalingą teisingą ir visapusišką informaciją, įskaitant bet neapsiribojant, Renginio temą, trukmę, datą, vietą, eigą, kainą, kokybę ir kt. Neturint šios informacijos, prieš įsigyjant Bilietą Dalyvis privalo kreiptis į Organizatorių. Neįvykdžius šios pareigos, Dalyvis prisiima visus dėl šios pareigos neįvykdymo kilusius padarinius.

3.3. Dalyvis prisiima visišką atsakomybę už Organizatoriui pateikiamos informacijos (pvz. vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. nr. ir/ar kitų Bilietų pirkimui bei dalyvavimui Renginiui reikalingų kontaktinių duomenų) teisingumą bei išsamumą ir privalo savo lėšomis pašalinti visus dėl šio įsipareigojimo nevykdymo atsiradusius padarinius.

3.4. Įsigydamas Bilietą, Dalyvis privalo iš karto patikrinti, ar visi Biliete esantys duomenys yra teisingi ir ar Bilieto kaina atitinka sumokėtą sumą. Nustačius, kad Biliete esantys duomenys nėra teisingi ir/ar Bilieto kaina neatitinka sumokėtos sumos, Dalyvis privalo nedelsiant kreiptis į Organizatorių. Dėl šios nuostatos pažeidimo atsiradusi atsakomybė tenka pačiam Dalyviui.

3.5. Draudžiama Bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti ar naudoti bet kokiu neteisėtu ir/ar Taisyklėms prieštaraujančiu būdu.

3.6. Organizatorius turi teisę atsisakyti parduoti ir pristatyti Bilietus, jei Bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau Dalyvis pateiktė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomeni Organizatorius taip pat turi teisę, bet ne pareigą, kreiptis į Dalyvį siekiant patikslinti Dalyvio pateiktus asmens ir kontaktinius duomenis.

3.7. Dalyvis patvirtina suprantantis, kad Bilietas yra individualus ir skirtas konkrečiam Dalyviui. Todėl Dalyvis turi teisę perleisti Bilietą tretiesiems asmenims tik su išankstiniu Organizatoriaus sutikimu, pateikiamu raštu arba elektroniniu paštu. Nesant Organizatoriaus sutikimo, perleistas Bilietas Organizatoriaus gali būti panaikinamas, o trečiasis asmuo, kuriam perleistas Bilietas gali būti neįleidžiamas į Renginį.

3.8. Bilietas negali būti grąžinamas, pratęsiamas, ar keičiamas į grynuosius pinigus, išskyrus šiose Taisyklėse nustatytais atvejais.

3.9. Įsigijus bilietą į mokymus, tačiau įvykus nenugalimoms jėgoms arba paskelbus ekstremalią situaciją šalyje, ir dėl šių aplinkybių nesant galimybės mokymų (Renginio) organizuoti numatytu laiku, vietoje ir/ar numatyta tvarka, Organizatorius pasilieka teisę Dalyviui negrąžinti pinigų už sumokėtą bilietą, įgyvendinant mokymus (Renginį) internetu, persiunčiant Dalyviui Renginio vaizdo/garso įrašą arba nukeliant mokymus (Renginį) kitomis datomis. Dalyvis pareiškia ir patvirtina, jog mokymai (Renginiai) organizuojami internetu ar nuotoliniu būdu (įskaitant kai Dalyviui yra pateikiamas Renginio vaizdo/garso įrašas) yra analogiškos vertės, kaip ir mokymai (Renginiai) organizuojami gyvai, todėl organizuojant mokymus internetu ar pateikiant Dalyviui Renginio vaizdo/garso įrašą nesusidaro joks Bilieto vertės skirtumas ir Dalyvis neįgauna teisės į kompensaciją.

3.10. Įsigytas Bilietas jokiais atvejais, išskyrus numatytais Taisyklėse, negrąžinamas ir nekeičiamas. Šiuo atveju Dalyvio sumokėta Bilieto kaina laikoma avansu, kuris lieka Organizatoriui ir Dalyviui nėra kompensuojamas, išskyrus, kai Renginys atšaukiamas ar nukeliamas dėl Organizatoriaus kaltės. Jeigu Dalyvis Renginyje negali ar negalėjo dalyvauti dėl ligos ar dėl kitų sveikatos sutrikimų, taip pat kai Dalyviui taikoma saviizoliacija, ir Organizatorius nesudaro galimybės Dalyviui Renginyje dalyvauti nuotoliniu būdu ar nesant galimybės Dalyviui pateikti Renginio vaizdo/garso įrašą, Dalyviui pateikus ligą ar kitus sveikatos sutrikimus bei negalėjimą dalyvauti Renginyje patvirtinančius dokumentus (pvz. gydymo įstaigos išrašą ar kt.), Organizatorius, atsižvelgiant į situaciją bei galimybes, gali perkelti Dalyvio Bilietą į kitą Renginį arba perkelti Bilietą į mokymus (Renginį) vykstančius kita data. Organizatorius jokiais atvejais neprivalo organizuoti naujo/papildomo Renginio, ar dėl Dalyvio nukelti Renginį vėlesne data, jei Dalyvis dėl bet kokių priežasčių, įskaitant ir ligos, negalėjo jame dalyvauti.

3.11. Dalyvis turi teisę atsisakyti sudarytos Bilieto pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Organizatoriui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Bilieto įsigijimo dienos, išskyrus toliau šiame Taisyklių punkte nurodytu atveju. Dalyvis, kuris Lietuvos Respublikos įstatymų prasme yra prilyginamas vartotojui, sutinka ir pripažįsta, jog jis neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos Bilieto pirkimo-pardavimo sutarties, kai Renginys jau yra įvykęs, nepriklausomai nuo to, ar Dalyvis Renginyje dalyvavo (t. y. kai Organizatorius įvykdys sutartį).

3.12. Dėl Organizatoriaus kaltės nukėlus Renginį, Dalyvis turi teisę dalyvauti nukeltame Renginyje, gauti Renginio vaizdo/garso įrašą, arba atgauti už Bilietą sumokėtus pinigus. Informacija, kaip tą padaryti, teikiama elektroninio pašto adresu mokymai@tripleo.lt arba telefonu +370 649 44499.

3.13. Dėl Organizatoriaus kaltės atšaukus Renginį, Dalyviui pinigai už Bilietą grąžinami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po to, kai Dalyvis pateikia Organizatoriui Bilieto apmokėjimo įrodymus (kvitą ar kt.).

3.14. Dalyvis neprieštarauja, jog jeigu Dalyvis už Bilietą Organizatoriaus sutikimu moka dalimis, ir šių Taisyklių tvarka Dalyviui yra grąžintina Bilieto kaina, iš Dalyviui grąžintinos Bilieto kainos išskaičiuojama vartojimo sutarties sudarymo išlaidos, kurios sudaro [10] procentų nuo Bilieto kainos.

3.15. Dalyviui Bilietą įsigijus elektroniniu būdu ir Renginį atšaukus dėl Organizatoriaus kaltės, Organizatorius už Bilietą sumokėtą sumą, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Dalyvio prašymo grąžinti pinigus, Dalyviui perveda į tą pačią Dalyvio banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta jį įsigyjant.

3.16. Jei Bilieto kainą Organizatoriaus sutikimu Dalyvis moka dalimis, Dalyvis netenka teisės dalyvauti Renginyje, o sumokėta Bilieto kainos dalis lieka Organizatoriui kaip Dalyvio kreditas kitam Dalyvio pasirinktam renginiui, apie kurį Dalyvis privalo raštu informuoti Organizatorių, jeigu Dalyvis nesumoka Organizatoriui bet kurios kainos dalies ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius.

3.17. Dalyviui, pranešus apie nedalyvavimą Renginyje, taip pat taikomas lėšų perkėlimo kitam Renginiui, administravimo ir sutarties sudarymo mokestis, kuris yra iš karto išskaitomas iš Dalyvio sumokėtos Bilieto kainos dalies. Lėšų perkėlimo kitam renginiui mokesčio dydis priklauso nuo pranešimo apie nedalyvavimą Renginyje termino. Jeigu Dalyvis praneša Organizatoriui apie nedalyvavimą Renginyje likus:

– daugiau nei 30 dienų iki Renginio – mokestis netaikomas;

– nuo 29 iki 14 dienų– taikomas 10 % (dešimties procentų) Bilieto kainos dydžio mokestis;

– nuo 13 iki 7 dienų– taikomas 15 % (penkiolikos procentų) Bilieto kainos dydžio mokestis;

– nuo 6 iki 2 dienų – taikomas 20 % (dvidešimties procentų) Bilieto kainos dydžio mokestis.

 

3.18. Dalyvis neprieštarauja, jog jeigu Dalyvis pakartotinai perkelia lėšas kitam Renginiui, ir perkėlimą atlieka daugiau kaip 2 (du) kartus, iš Dalyvio sumokėtos ir kitam Renginiui perkeliamos Bilieto kainos išskaičiuojama vartojimo sutarties sudarymo bei administravimo išlaidos, kurios sudaro 50 EUR (penkiasdešimt eurų).

3.19. Jeigu Dalyvis iš anksto nepraneša apie neatvykimą į Renginį arba praneša likus vos 1 (vienai) dienai, visa sumokėta Bilieto kaina lieka Organizatoriui kaip kompensacija, ir lėšos kitam renginiui nėra perkeliamos.

3.20. Dalyviui yra žinoma, kad Biliete nurodytas Renginio pradžios laikas yra orientacinis ir gali kisti, todėl Organizatorius neatsako, jeigu Renginys prasideda vėliau negu nurodyta Biliete.

 

4. Dalyvavimo renginyje sąlygos ir tvarka

4.1. Renginio metu draudžiama rūkyti, įsinešti bei vartoti maistą, alkoholį, narkotines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, dujinius, šaunamuosius bei bet kokius kitus ginklus. Siekdamas užtikrinti kitų Renginio Dalyvių saugumą, Organizatorius turi teisę tikrinti Dalyvio girtumą, taip pat į Renginį bandomus įsinešti daiktus.

4.2. Dalyvis įsipareigoja dalyvauti Renginyje tokiu būdu, kad nesukeltų grėsmės savo bei kitų Renginio dalyvių sveikatai ir turtui, neįžeistų ir nediskredituotų jų, nežemintų garbės bei orumo, taip pat taip, kad nepažeistų Organizatoriaus teisių ir teisėtų interesų bei kitų Dalyvių teisės tinkamai dalyvauti Renginyje. Pažeidęs šią pareigą, Dalyvis įsipareigoja atlyginti visus dėl to atsiradusius neigiamus padarinius tiek Organizatoriui, tiek tretiesiems asmenims.

4.3. Organizatorius turi teisę be atskiro įspėjimo vienašališkai panaikinti Bilietą, taip pat neįleisti ar pašalinti Dalyvį iš Renginio, jeigu kyla įtarimas, kad Dalyvis neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai Dalyvis pažeidinėja Taisykles, elgiasi nusikalstamai ar jo veiksmai prieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei. Taip pat Organizatorius pasilieka teisę neįleisti Dalyvio į Renginį, jeigu Dalyvis vėluoja. Tokiu atveju už Bilietą sumokėti pinigai negrąžinami.

4.4. Dalyvis sutinka ir patvirtina, kad dėl techninių kliūčių ar esant bet kokioms kitoms pagrįstoms aplinkybėms Renginys gali būti sustabdytas, nutrauktas ir/ar perkeltas kitai datai, taip pat Dalyviui gali būti persiunčiamas Renginio vaizdo/garso įrašas.

4.5. Organizatorius neatsako už kitų Renginio Dalyvių elgesį ir neatlygina dėl to atsiradusių neigiamų padarinių, taip pat neatsako už vykdant Renginį ne dėl jo kaltės atsiradusius paslaugų teikimo sutrikimus.

4.6. Organizatorius neatsako už Dalyvio į Renginį atsineštų daiktų apsaugą.

4.7. Dalyviui yra žinoma, kad Renginys fiziškai aktyvus ir kad prieš įsigydamas Bilietą, jis privalo būti pasitikrinęs savo sveikatos būklę medicinos įstaigoje ir įsivertinęs savo galimybes dalyvauti Renginyje. Sumokėdamas už Bilietą, Dalyvis tokiu būdu patvirtina, kad jis neturi jokių sveikatos problemų. Visos dėl šios pareigos pažeidimo kilusios neigiamos pasekmės yra paties Dalyvio atsakomybė.

4.8. Dalyvis patvirtina suprantantis, jog Renginys yra Organizatoriaus ar Organizatoriaus pasitelktų trečiųjų asmenų intelektinė nuosavybė. Dalyviui griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti ir/ar kitaip įrašinėti Renginį ar Renginio metu naudojamus kūrinius, taip pat platinti tokio pobūdžio įrašus (įskaitant ir atvejus, kai Organizatorius Dalyviui Renginio įrašą perduoda patvarioje laikmenoje), išskyrus atvejus, kai Organizatorius sutikimą tą daryti aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškia raštu. Pažeidęs šią pareigą Dalyvis prisiima visišką atsakomybę ir įsipareigoja atlyginti tretiesiems asmenims dėl to atsiradusius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, taip pat Organizatoriaus patirtą žalą įskaitant, bet neapsiribojant, baudų, delspinigių bei kitų sumų sumokėjimą.

4.9. Dalyvis sutinka, kad Renginio metu Organizatorius be atskiro Dalyvio sutikimo, jį filmuotų ir/ar fotografuotų bei darytų garso įrašus, taip pat, kad Organizatorius be atskiro įspėjimo neatlygintinai naudotų Dalyvio nuotraukas bei vaizdo/garso įrašus reklamos ar bet kokiais kitais komerciniais tikslais. Dalyviui žinoma, kad nuotraukos bei vaizdo/garso įrašai bus Organizatoriaus nuosavybė ir kad už jų naudojimą Dalyviui nebus mokamas joks atlygis ar kompensacija.

4.10. Dalyvis sutinka, kad jo Organizatoriui pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi bei naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat siekiant tinkamai įvykdyti tarp Organizatoriaus ir Dalyvio sudarytą sandorį.

 

5. Kitos sąlygos

5.1. Jeigu pasikeičia Dalyvio ar Organizatoriaus elektroninio pašto adresas ir/ar kiti nurodyti duomenys, toks asmuo turi nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 3 (tris) kalendorines dienas po tokių duomenų pasikeitimo, apie tai informuoti kitą šalį. Pažeidusiam šią pareigą asmeniui tenka visos dėl to atsiradusios neigiamos pasekmės.

5.2. Visi Bilieto bei Taisyklių pagrindu tarp Organizatoriaus ir Dalyvio susiklostę civiliniai teisiniai santykiai pasibaigia įvykus Renginiui, į kurį įsigytas Bilietas, taip pat Organizatoriui vienašališkai panaikinus Bilietą Taisyklėse numatytais atvejais arba abipusiu rašytiniu Organizatoriaus ir Dalyvio susitarimu.

5.3. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja nuo jų paskelbimo ir yra taikoma visiems naujiems tarp Dalyvio ir Organizatoriaus kylantiems civiliniams teisiniams santykiams. Nepaisant to, Dalyviui taikomos Bilieto įsigijimo metu galiojusios Taisyklės, su kuriomis jis susipažino ir sutiko įsigydamas Bilietą.

5.4. Kiekvieno Bilieto pirkimo metu Dalyvis privalo susipažinti su galiojančia Taisyklių redakcija, kadangi Bilieto pirkimo metu taikoma tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

5.5. Visa papildoma informacija, susijusi su Renginiu ir nenurodyta Taisyklėse ir/ar Biliete, yra viešai prieinama interneto tinklalapyje adresu tripleo.lt (www.arnasmarkevicius.lt, www.rimkute.lt). Taip pat ši informacija gali būti suteikiama Dalyviui kreipiantis elektroninio pašto adresu mokymai@tripleo.lt arba telefonu +370 649 44499.

5.6. Visus ginčus, susijusius su Bilietu bei Taisyklėmis, Organizatorius rekomenduoja spręsti derybų keliu, o nepavykus ginčo išspręsti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų – LR įstatymų nustatyta tvarka.

5.7. Dalyvis (vartotojas) turi teisę pareikšti ieškinį pagal savo gyvenamąją vietą, o jeigu Dalyvis yra juridinis asmuo ar prilyginamas verslininkui, jis ieškinį Organizatoriaus atžvilgiu privalo pareikšti pagal bendrąją taisyklę, t. y. pagal Organizatoriaus buveinės adresą.

5.8. Visais kitais klausimais, kurie neaptarti Taisyklėse, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

5.9. Vienos ar kelių Taisyklėse nurodytų sąlygų pripažinimas negaliojančiomis neturi įtakos Bilieto bei Taisyklių galiojimui.

5.10. Bilietas bei Taisyklės yra parengti lietuvių kalba, kurią Dalyvis puikiai supranta.

5.11. Jei Dalyvis nesutinka su Organizatoriaus atsakymu į Dalyvio rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą Dalyvis (vartotojas) gali pateikti vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiančiam subjektui: Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse), arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje (https://ec.europa.eu/odr/).

UAB “Triple O Consulting”
Įm. k. 304940432
PVM mok. k. LT100011968312
Sėlių g. 29-17, Vilnius